Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN: de Daniloff Productions – Fine Art Photography

Artikel 1: Inleidende clausule

Alle rechten en plichten van partijen worden uitsluitend door deze algemene verkoopsvoorwaarden geregeld. Alle afwijkingen dienen schriftelijk tussen partijen te worden vastgelegd. Eventuele nietigheid van één dezer bepalingen heeft niet automatisch tot gevolg dat alle overige bepalingen, evenals de overeenkomst nietig zijn. Voor alle zaken niet geregeld in deze algemene verkoop- en aannemingsvoorwaarden is het gemene recht van toepassing.

Artikel 2: Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Didier de Daniloff verder vermeld als verkoper en een Wederpartij verder vermeld als koper, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
 
  • De koper erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan de verkoper, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de koper zijn verworpen.
  • Een enkele verwijzing door de koper naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van de koper met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
  • Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige algemene voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigt.
  • Algemene voorwaarden (incl.betalingstermijnen) die door de koper worden gehanteerd, worden door de verkoper te allen tijde uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 Artikel 3: Offertes

Alle offertes worden louter ter informatieve titel gegeven en kunnen nooit bindend worden beschouwd. Zij worden gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens. Enkel ondertekening van een geschreven contract doet de overeenkomst tussen partijen ontstaan.

Artikel 4: Bestellingen

Bij iedere geplaatste bestelling is de koper gehouden tot volledige betaling van alle bestelde goederen.
Ingeval een backorder wordt geannuleerd zonder reden van overmacht behoudt de verkoper het recht een forfaitaire administratiekost van 50 euro aan te rekenen. Indien de koper te kennen geeft dat hij van de verkoop of aanneming geheel of gedeeltelijk wil afzien, heeft de verkoper de keuze tussen:
–                 de gedwongen tenuitvoerlegging van de overeenkomst of
–                 de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de koper, waarbij de koper gehouden is tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding van 40% van het bedrag van de bestelling, onverminderd het recht van de verkoper om zijn meerdere schade te bewijzen. De verkoper zal zijn keuze schriftelijk aan de koper mededelen. Overmacht ontslaat beide partijen van hun wederzijdse verplichtingen.
Indien verkoper te kennen heeft dat hij van de verkoop of aanneming geheel of gedeeltelijk wenst af te zien, heeft de koper dezelfde rechten en verplichtingen als de verkoper zoals hierboven bepaald.

Bij het afsluiten van een huwelijksreportage dient steeds een forfaitair reserveringsvergoeding van 500Euro bij de bestelling en nogmaals 500Euro de week voor het huwelijk betaald te worden. Het resterende bedrag dient contant betaald te worden bij aflevering van de goederen en/of trouwalbum. 

Wanneer het bruidspaar de overeenkomst om een of andere reden opzegt of wanneer een omstandigheid die het bruidspaar aangaat hoe dan ook oorzaak is dat de opdracht niet kan worden uitgevoerd, vervalt het reserveringsbedrag aan de verkoper. Dit geldt ook bij verplaatsing van de datum, behoudens uitzonderingsgevallen! zulks ter beoordeling van de verkoper. Bij annulering binnen 2 maanden van trouwdatum is 70% van de totale reportage verschuldigd.

Bij het afsluiten van een overeenkomst voor eventfotografie zal steeds een voorschot ten belope van 30% van het totaalbedrag aangerekend worden en deze dient voor aanvang van het event betaald te zijn.

Artikel 5: Leveringstermijnen 

De vooropgestelde leveringstermijn start op datum van de bestelling.
Alle leveringstermijnen worden louter ten informatieve titel opgegeven en kunnen nooit als bindend worden beschouwd: overschrijding van de leveringstermijn kan onder geen beding aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst, noch tot enige schadevergoeding. De koper heeft op geen enkel ogenblik het recht een laattijdige levering te weigeren.

Artikel 6: Geldigheidstermijn

Bij de aankoop van een cadeaubon staat steeds een geldigheidstermijn vermeld. Deze is mits anders duidelijk afgesproken en vermeld op de bon steeds geldig voor een periode van 6 maanden vanaf datum van aankoop. Bij het verstrijken van de aangegeven datum worden cadeaubonnen niet meer aanvaard of omgeruild voor geld. Cadeaubonnen zijn trouwens nooit inruilbaar voor geld. 

Artikel 7: Transport

Het vervoer of verzending van goederen via om het even welk transportmiddel wordt gedaan op risico van de koper. Zelfs wanneer dit franco geschiedt.

Artikel 8: Prijzen

Tenzij anders vermeld zijn alle opgegeven prijzen incl. BTW. Elke aanpassing in de belastingen van welke aard ook (BTW, invoerrechten, recupel, bebat, auteursrechten, … ) zal al naar gelang het geval in het voor- of nadeel van de koper verrekend worden.

Artikel 9: Klachten

Elke klacht voor zichtbare gebreken dient uiterlijk bij de levering schriftelijk op de leveringsbon te worden vermeld, zoniet worden de goederen geacht aanvaard te zijn. Een vordering op grond verborgen gebreken dient op straffe van verval uiterlijk binnen de maand na ontdekking van het gebrek ingesteld te zijn. De verkoper is geenszins aansprakelijk voor het slecht functioneren van de door hem geleverde goederen of diensten  waneer deze in relatie staan met andere producten die niet door hen geleverd zijn of indien bij overeenkomst geen melding werd gemaakt van de volledige configuratie. Alle klachten dienen binnen de 8 dagen aangetekend te worden vermeld.

Artikel 10: Waarborg

De verkoper verleent voor de geleverde goederen dezelfde waarborgen welke hem door de fabrikant en/of leveranciers van de goederen worden gegeven. Behoudens andersluidend beding kan de koper geen uitgebreidere aanspraken maken. De waarborgperiode gaat in op de dag van de aanvaarding van de goederen of diensten. De aansprakelijkheid uit hoofde van de waarborgplicht van de verkoper beperkt zich maximaal tot de levering van nieuwe goederen of onderdelen met uitsluiting van de kosten voor transport, plaatsing of verplaatsingskosten, waarbij de verkoper zich het recht voorbehoud in plaats van nieuwe delen te leveren de defecte delen te herstellen, het geleverde geheel te vervangen of terug  te nemen tegen terugbetaling van de koopprijs. De gevolgen slijtage, ondeskundige behandeling of verkeerd onderhoud zijn uitdrukkelijk uitgesloten uit de verstrekte waarborg. De waarborg loopt voor zover de koper onmiddellijk gewaarschuwd heeft, de betalingsvoorwaarden heeft vervuld en bewijst dat de oorzaak van het defect toe te schrijven is aan een gebrek in de constructie, het materiaal of de uitvoering en voor zover het defect of schade niet voortvloeit uit het onvakkundige gebruik, noch uit nalatigheid of kwaad opzet, noch uit normale slijtage. De verkoper is niet verantwoordelijk voor het vervagen van kleuren en afbeeldingen door hem geleverd en hiervoor kan nooit aanspraak worden gemaakt op waarborg. Goederen die naar de verkoper worden teruggestuurd dienen bij de verkoper steeds aan te komen in originele verpakking of bij gebreke daaraan in een degelijke verpakking: goederen die bij de verkoper beschadigd aankomen, al  dan niet veroorzaakt door het transport, worden naar de koper geretourneerd, op diens kosten, zonder nog voor omruiling of garantie in aanmerking te komen. Indien goederen naar de verkoper worden teruggestuurd die bij nader inzien toch niet defect blijken te zijn of niet bij de verkoper werden aangekocht zullen alle behandelingskosten worden aangerekend, ten laste van de koper. Alle goederen of aangeleverd materiaal, al dan niet aangekocht bij de verkoper, binnengebracht door de koper ter afwerking, nazicht of herstelling verblijven in de bedrijfsruimte van de verkoper op risico van de klant.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de fysische – en materiële schade. De verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgschade, inclusief het verlies of beschadiging van aangeleverd film- of beeldmateriaal en het verlies van data.

De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de koper is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de verkoper of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Artikel 12: Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de koper noch de verkoper jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Artikel 13: Ziekte en overmacht

Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de verkoper wordt aangemerkt als overmacht en ontlaat de verkoper van het nakomen van een opdracht conform een overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interessen kan doen gelden. In geval van overmacht zal de verkoper daarvan onverwijld mededeling doen aan de koper. De Wederpartij heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om de verkoper af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 14: Betalingen

Behoudens andersluidend beding zijn al onze facturen betaalbaar netto contant te Roeselare. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest van 10% per jaar verschuldigd. Bovendien zal het bedrag van de openstaande vordering verhoogd worden en dit met een minimum van 50€ voor vorderingen kleiner dan 500€, en met een minimum van 100€ voor vorderingen vanaf 500€.  Indien de goederen of diensten dienen te worden geleverd in het kader van het uitvoeren van aannemingswerken, behoudt de verkoper zich het recht om de goederen en/of diensten aan te rekenen naar mate de levering van de goederen en/of de uitvoering van de diensten.

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud – Auteursrechten

Bij iedere bestelling en levering geldt een eigendomsvoorbehoud in het voordeel van de verkoper. Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de geleverde goederen en/of diensten. De eigendomsoverdracht der goederen wordt opgeschort tot de volledige betaling overeenkomstig de algemene verkoopsvoorwaarden. De koper erkent uitdrukkelijk dat de verkoper het recht behoudt de goederen en/of diensten terug te vorderen bij gebreke aan volledige betaling. Ook verbindt de koper er zich toe om de goederen te verzekeren tegen alle risico zolang de volledige betaling niet is gebeurd. De koper mag de geleverde goederen noch verkopen, noch verplaatsen, noch in huur of onderpand geven, noch met een hypotheek belasten vooraleer de volledige koopprijs is voldaan. De koper is aansprakelijk voor het verlies, beschadiging en om het even welke andere oorzaak die en waardevermindering tot gevolg heeft, zelfs in geval van overmacht.

Alle opnames gemaakt door de Didier de Daniloff blijven auteursrechtelijk eigendom van de Daniloff Productions. Elke vorm van reproductie, copy, internetgebruik of ander gebruik zijn strikt verboden tenzij hierover een schriftelijk akkoord bestaat met de verkoper. Commercieel gebruik van opnames zijn steeds onderhevig aan een schriftelijk akkoord en betaling van een daarvoor overeengekomen bedrag. Beelden aangeleverd of aangekocht door een klant mogen niet doorgegeven worden aan derden zonder schriftelijke overeenkomst van de verkoper en betaling van een vergoeding door derden.
 Door aanvaarding van deze verkoopsoverkomsten aanvaard de afgebeelde persoon het recht dat de fotograaf zijn foto’s gebruikt voor publicatie (etalage, internet, publicatie edg.).

Artikel 16: Geschillen

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd. De contractuele relaties tussen partijen worden uitsluitend door het Belgisch recht geregeld.